jaanuar 4, 2018

Naised Eesti Kaitseväes: Motivatsioon, suhtumine, kogemused ja väljakutsed

Naisajateenija ja naisohvitser peavad Eestis muutuma erandist tavapäraseks nähtuseks. Tänapäeva kõrgtehnoloogilises riigikaitses ei ole mingit põhjust soo alusel inimeste vahel vahet teha ja arvata, et riigikaitse on vaid meeste töö… Muuhulgas vajavad muutmist meie ühiskonnas levinud hoiakud, mis naiste osalust ei soosi… Eriti teeb rõõmu, et naiste suuremat kaasamist toetavad kõige aktiivsemalt just praegused kaitseväelased.
Hannes Hanso, Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees

Teenistuses olevate naiste arvu suurendamine on nii ühiskondlik kui ka poliitiline vajadus, mis aitab riigi relvajõududel joonduda laiemate ühiskondlike trendide ja väärtuste süsteemi järgi, mis omakorda aitab säilitada relvajõudude legitiimsust. Samuti on see tegelikult ka vahend viimaks sõjalise organisatsiooni olemasolu põhiliste eesmärkideni – sõjalise võimekuse suurendamise ning riigile parema sõjalise kaitse tagamiseni. Naistele suurema osalemise võimaldamine avab suurema värbamisvälja ning võimaldab seega teenistusse pääseda nendel oskustel ja kompetentsidel, mida on sõjalise organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks vaja.

2017. aastal kaitseministri poolt heakskiidetud poliitika naiste kaitseväeteenistuses osalemise võimaluste suurendamiseks näeb oma eesmärgina ette julgustada naisi senisest enam osalema kaitseväeteenistuses ja seeläbi tagada Kaitseväele laiem värbamisväli. Poliitika meetmetena nähakse ette erinevaid teavitus- ning organisatoorseid tegevusi, mis seisnevad nii olmekeskkonna parandamises kui naistel teenimise võimaldamises kõigis reservüksusi ettevalmistavates väeosades, samuti eriala määramisel meestega võrdset kohtlemist ning valdkonnas toimuva uurimist ja tagasisidestamist.

Naissoost tegevväelaste motivatsiooni mõistmine, nende kogemuse hindamine ning töökeskkonda integreerumisega tegelemine on vajalikud naiste tulemuslikumaks värbamiseks ja edukamaks karjääriks Eesti Kaitseväes. Käesolev tegevväelaste anketeerimisel põhinev raport heidab valgust paljudele sellega seotud aspektidele ning annab loodetavasti aluse paremaks personalipoliitikaks, koolitusteks ning uuteks lähenemisteks Eesti Kaitseväe juhtimises.

Lae alla: Naised Eesti Kaitseväes: Motivatsioon, suhtumine, kogemused ja väljakutsed (PDF)