detsember 5, 2016

Brexit ja Läänemere julgeolek

Caroline Davies, Royal Navy Media Archive / Flickr

Ühendkuningriigis 2016. a. juunis toimunud Euroopa Liidu liikmelisuse referendumi tulemus oli ootamatu ning selle tagajärjed võivad olla kaugeleulatuvad ning tõsised. Käesolev raport käsitleb Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise (Brexit’i) mõju Eesti, Läänemere regiooni ning laiemalt Euroopa julgeolekule. Põhirõhk on kõval julgeolekul – sõjalisel julgeolekul ja kaitsevõimel.

Ühendkuningriigi rolli Euroopa julgeoleku- ja kaitsevaldkonnas on raske alahinnata, sest ta panustab oluliste sõjaliste võimetega igasse operatsiooni ning organisatsiooni, milles osaleb. Mis puudutab EL-i sõjalise dimensiooni arendamist, siis on Ühendkuningriik alati olnud pigem skeptiline ning püüdnud seda jonnakalt pidurdada, kogudes seeläbi ebapopulaarsust. Brexit’i referendumi üheks otseseks tulemuseks oligi ideede tulv EL-i kaitsealase lõimumise tõhustamiseks. See on viinud kokkuleppeni astuda esimene samm Euroopa Globaalse Strateegia rakendamise suunas julgeoleku- ja kaitsevaldkonnas.

Mitte kõik liikmesriigid ei suhtu neisse ideedesse entusiastlikult. Selle raporti jaoks läbi viidud intervjuudest ametnike ja analüütikutega Läänemere riikides – Taanis, Saksamaal, Eestis, Soomes, Lätis, Leedus , Poolas, Rootsis ning ka Ühendkuningriigis – kõlas läbi, et riikidel on Ühendkuningriigiga sarnased hoiakud ja huvid julgeoleku küsimustes ning ilma Ühendkuningriigi jätkuva toeta on neid huve raskem kaitsta. Ka oldi skeptilised EL-i sügavama kaitsealase lõimumise osas.

Üldiselt arvati, et väga raske on ennustada, milliseks Brexiti järgne julgeolekukeskkond Euroopas kujuneb, sest paljud faktorid, mis aitavad seda keskonda kujundada on endiselt ebakindlad, komplekssed või tihedalt omavahel seotud.

Sellistel tingimustel on tulevikule mõtlemiseks ning otsuste tegemiseks kõige rohkem abi stsenaariumite planeerimise meetodist. Raport pakubki välja rea Brexiti-järgseid stsenaariume, mis toimivad abivahendina erinevate poliitikate testimisel ning aitavad tuvastada neid poliitikaid, millest on enim kasu ning vähim kahju.

Lae alla: Brexit and Baltic Sea Security (PDF)