jaanuar 15, 2020

Eesti välispoliitika mõju ja kuvand Euroopa Liidus

AFP / Petras Malukas

Euroopa Liidu liikmesriigid hindavad kõrgelt Eestit kui partnerit, kes seisab küll oma huvide eest ja pingutab otsuse saavutamise nimel, kuid arvestab ka ülejäänud 27 riigi arvamusega. Eesti kuvand ja mõju Euroopa Liidus on tugev. Eesti on mõjutanud Euroopa Liidu Venemaa-poliitikat, idapartnerlust ja kaitsekoostööd. Eriti paistab Eesti silma digiühiskonna ja küberjulgeoleku arendamisel. Eesti on ühendav lüli Balti riikide ja Põhjala koostöös.

Uuringu “Eesti välispoliitika mõju ja kuvand Euroopa Liidus” kokkuvõttes toovad autorid välja nii üldised poliitikasoovitused kui ka täpsemalt ettepanekud julgeoleku- ja kaitsepoliitikas, idapartnerluses ning lõunapartnerluses ja arengukoostöös. Muu hulgas soovitavad nad:

  • hoida senist Eesti kui konstruktiivse partneri kuvandit,
  • tugevdada Euroopa Liitu kuuluvate Põhjamaade ja Balti riikide koostööd,
  • pöörata erilist tähelepanu sidemete tugevdamisele Prantsusmaa ja Saksamaaga,
  • panustada rohkem Venemaa-teemalisse oskusteadmisse,
  • jätkata aktiivset idapartnerite toetamist,
  • sõnastada selgelt Eesti arengukoostöö eesmärgid ja tegevuskava.

Uuring „Eesti välispoliitika mõju ja kuvand Euroopa Liidus“ toetus Euroopa Välissuhete Nõukogu sarnasele uuringule, mille 2018. aasta väljaanne asetas Eesti 28 liikmesriigi pingereas mõjukuse poolest 12. kohale. Soome paigutus selles kohale 11, Leedu 21 ja Läti 22. Seda materjali täiendasid 2019. aasta juulist kuni novembrini läbi viidud 52 anonüümset intervjuud, millest 24 tehti Eesti diplomaatide ja ametnike, 18 liikmesriikide diplomaatide ning 10 Euroopa Liidu institutsioonide ametnikega.

Autorid: RKK Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Kristi Raik, Euroopa Välissuhete Nõukogu Berliini osakonna endine juht Josef Janning, RKK Eesti Välispoliitika Instituudi nooremteadur Piret Kuusik ning RKK teadurid Rein Oidekivi ja Kalev Stoicescu.

Uuring viidi läbi riigikantselei strateegiabüroo tellimusel ja seda rahastati ühtekuuluvusfondide 2014-2020 rakenduskava prioriteetse suuna 12 „Haldusvõimekus“ meetmest 12.2 „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“. Projekti algataja ja koostööpartner on Eesti Välisministeerium.

Täpsemalt: