January 23, 2009

Moscow and Rome: Will the Big Chill End?

“Otche nash, sushchiy na nebesah, da svyatitsya imya tvoye”¦” – the text is unmistakably a Russian rendition of the “Our Father”, but it sounds strangely modern and somewhat mundane to a Russian ear. Fr Sergei Timashev is celebrating Mass at the Immaculate Conception Cathedral in the centre of Moscow, the main Roman Catholic church in the Russian capital. Less than a mile away, in St John the Baptist Church, Orthodox believers still recite the “Our Father” in Old Church Slavonic, basically a medieval language, which is still used in Orthodox services, although it is difficult to understand for Russians with no religious education.

“Otche nash, sushchiy na nebesah, da svyatitsya imya tvoye”¦” – the text is unmistakably a Russian rendition of the “Our Father”, but it sounds strangely modern and somewhat mundane to a Russian ear. Fr Sergei Timashev is celebrating Mass at the Immaculate Conception Cathedral in the centre of Moscow, the main Roman Catholic church in the Russian capital. Less than a mile away, in St John the Baptist Church, Orthodox believers still recite the “Our Father” in Old Church Slavonic, basically a medieval language, which is still used in Orthodox services, although it is difficult to understand for Russians with no religious education.


Filed under: CommentaryTagged with: