mai 15, 2017

Avalik konkurss: Sihtasutus Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskuse direktor

Sihtasutus Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus (RKK; International Centre for Defence and Security ICDS) on Läänemere regiooni juhtiv kaitse- ja julgeolekupoliitilisi küsimusi analüüsiv mõttekoda, mille eesmärk on arendada Atlandi-üleses kogukonnas strateegilist mõtlemist Balti ja Põhjala riikide julgeolekuprobleemidest.

Oma visiooni ja eesmärkide täitmise nimel RKK:

  • viib läbi uuringuid julgeoleku-, riigikaitse- ja välispoliitilistel teemadel;
  • korraldab kaht suuremahulist iga-aastast julgeoleku, riigikaitse ja välispoliitika üritust – Lennart Meri konverentsi ja Balti Kaitsekonverentsi (ABCD);
  • korraldab regulaarseid Kõrgemaid riigikaitsekursuseid;
  • avaldab Baltimaade suurimat välis- ja julgeolekupoliitikat käsitlevat ajakirja Diplomaatia;
  • viib läbi mitmesuguseid laiahaardelisi tegevusi ja üritusi, et kaasata keskustellu teemaga seotud sihtrühmi Eestis, NATO ja ELi liikmesriikides ning teistes partnermaades.

Direktori peamised ametiülesanded

RKK direktor juhatuse liikmena juhib sihtasutuse igapäevast tööd: sõnastab sihtasutuse visiooni ja perspektiivsed strateegilised eesmärgid, osaleb sihtasutuse uurimistöös ja korraldab teemakohaseid seminare, kujundab personalipoliitikat, osaleb sihtasutuse aastaste tegevuskavade ja eelarveprojektide koostamises ning juhib nende täitmist. RKK direktor omab olulist rolli täiendavate rahaliste vahendite kogumisel RKK eelarvesse. RKK direktor esindab sihtasutust nii siseriiklikul kui rahvusvahelisel tasemel, sh meedias ja avalikel üritustel, panustades sisukalt rahvusvahelisse välis-, kaitse- ja julgeolekupoliitika alasesse debatti.

Kandidaadile esitatavad nõuded

1. magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;

2. vähemalt 10-aastane riigikaitse või julgeolekupoliitika valdkonnas töötamise kogemus;

3. organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimise kogemus;

4. rahvusvahelise koostöö kogemus, sh kokkupuude rahvusvaheliste mõttekodadega;

5. tunnustatud välis-, kaitse- ja julgeolekupoliitika alane analüüsivõime;

6. väga hea avaliku esinemise oskus;

7. eesti keele ja inglise keele oskus kõrgtasemel.

Kandidaatidel palume esitada

– motiveeritud avaldus;

– elulookirjeldus;

– tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;

– visioon Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse tulevikust teemal: Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus aastal 2022 (kuni 800 sõna).

Dokumendid palume esitada hiljemalt 5.06.2017 Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus, Narva mnt 63/4 East, Tallinn 10152 või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil [email protected].

Lisainfo telefonil +372 6949 340 või e-posti aadressil [email protected].

Kategooriates: Sündmused