september 14, 2020

Avalik konkurss Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktori kohale

Dokumendid palume esitada hiljemalt 9. oktoobriks 2020.

Sihtasutus Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus (RKK; International Centre for Defence and Security) on Läänemere regiooni juhtiv kaitse- ja julgeolekupoliitilisi küsimusi analüüsiv mõttekoda, mille eesmärk on arendada Atlandi-üleses kogukonnas strateegilist mõtlemist Balti ja Põhjala riikide julgeolekuprobleemidest.

Visiooni ja eesmärkide täitmiseks RKK:

 • teeb uuringuid julgeoleku-, riigikaitse- ja välispoliitilistel teemadel;
 • korraldab kaht suuremahulist iga-aastast julgeoleku, riigikaitse ja välispoliitika üritust – Lennart Meri konverentsi ja Balti Kaitsekonverentsi (ABCD);
 • korraldab regulaarseid kõrgemaid riigikaitsekursuseid;
 • avaldab välis- ja julgeolekupoliitikat käsitlevat ajakirja Diplomaatia;
 • korraldab mitmesuguseid laiahaardelisi tegevusi ja üritusi, et kaasata keskustellu teemaga seotud sihtrühmi Eestis, NATO ja ELi liikmesriikides ning teistes partnermaades.

Direktori peamised ametiülesanded

RKK direktor juhatuse liikmena juhib sihtasutuse igapäevast tööd: sõnastab sihtasutuse visiooni ja perspektiivsed strateegilised eesmärgid, osaleb sihtasutuse uurimistöös ja korraldab teemakohaseid seminare, kujundab personalipoliitikat, osaleb sihtasutuse aastaste tegevuskavade ja eelarveprojektide koostamises ning juhib nende täitmist. RKK direktor omab olulist rolli täiendavate rahaliste vahendite kogumisel RKK eelarvesse. RKK direktor esindab sihtasutust nii siseriiklikul kui rahvusvahelisel tasemel, sh meedias ja avalikel üritustel, panustades sisukalt rahvusvahelisse välis-, kaitse- ja julgeolekupoliitika alasesse debatti.

Kandidaadile esitatavad nõuded

 • akadeemiline kõrgharidus;
 • vähemalt 10-aastane riigikaitse või julgeolekupoliitika valdkonnas töötamise kogemus;
 • organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimise kogemus;
 • rahvusvahelise koostöö kogemus, sh kokkupuude rahvusvaheliste mõttekodadega;
 • tunnustatud välis-, kaitse- ja julgeolekupoliitika alane analüüsivõime;
 • väga hea avaliku esinemise oskus;
 • eesti keele ja inglise keele oskus kõrgtasemel.

  Kandidaatidel palume esitada

 • motiveeritud avaldus;
 • elulookirjeldus;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • visioon RKK tulevikust teemal: Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus aastal 2025 (kuni 800 sõna).

Dokumendid palume esitada hiljemalt 9. oktoobriks 2020 e-posti aadressil konkurss@icds.ee.

Lisainfo e-posti aadressil konkurss@icds.ee.

Kategooriates: Uudised